Mahathera 1

_________________________

Luang Pu Chah's senior disciples
_________________________
51 - 40 vassa
_________________________


พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)

วัดหนองป่าพง

PhraRachapavanavikrom (Luang Por Liem)

Wat Nong Pah Pong (main monastery)

51 vassa 

________________________________________________
พระครูสุวรรณโพธิเขต (คูณ อคฺคธมฺโม)

วัดป่าโพธิ์สุวรรณ (สาขา 26)

Phrakhru Suwanphothikhet (Luang Por Khun)

Wat Pah Phosuwan (branch 26)

46 vassa View Larger Map

__________________________________________________________________________________
พระครูภาวนาสารคุณ (ดำรง สุจิตฺโต)

วัดปลื้มพัฒนา (สาขา 29)

Phrakhru Phawanasarakhun (Luang Por Dumrong)

Wat Pluemphathana (branch 29)
46 vassa 

View Larger Map
_________________________________________________________________________
พระครูนิโครธรรมาภรณ์ (อเนก ยสทินฺโน)

วัดป่าไทรงาม (สาขา 10)

Phrakhru Nikrotthammaphon (Luang Por Anek)

Wat Pah Sai Ngam (branch 10)
45 vassa 


View Larger Map

_________________________________________________________________________


พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน (สาขา 20)

Phrakhru Ophatwutthikon (Luang Por Sophon)

Wat Buenglatthiwan (branch 20)
44 vassa View Larger Map

_____________________________________________________________________


พระครูวิบูลญาณคุณ (บรรจง กมโล)

วัดป่าค้อเจริญธรรม (สาขา 15)

Phrakhruwiboonyannakhun (Luang Por Banjorng)

Wat Pah Khorjarientham (branch 15)
42 vassa 


View Larger Map

________________________________ 


พระครูอุดมวนานุรักษ์ (สมหมาย ปิยธมฺโม)

วัดอุดมวนาสันต์ (สาขา 31)

Phrakhru Udomwananurak (Luang Por Nai)

Wat Udomwanasan (branch 31)
41 vassa 

View Larger Map
____________________________________________________________
พระครูภาวนาอุดมคุณ (โสภา อุตฺตโม)

วัดเขาวันชัยนวรัตน์ (สาขา 82)

Phrakhru Phawana-udomkhun (Luang Por Sopha)

Wat Khaowanchainawarat (branch 82)
40 vassa 


View Larger Map

No comments:

Post a Comment